Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Roosmalen bv

 1. Alle diensten en/of werkzaamheden door de advocaat/medewerkers van het kantoor, worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht, gesloten met Van Roosmalen B.V., verder te noemen Van Roosmalen.
 2. Alle opdrachten worden slechts met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW aanvaard.
 3. Iedere aansprakelijkheid van Van Roosmalen en haar werknemers is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de door Van Roosmalen afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

Mr M.J.J.M. van Roosmalen is lid van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). De advocaat is tegen beroepsaansprakelijkheid verzekerd voor ten minste de bedragen zoals voorgeschreven door de Nederlandse Orde van Advocaten.

De in dit artikel omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Van Roosmalen aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van de door Van Roosmalen bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

In het geval de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar, ongeacht de reden daarvan, niet tot uitkering over mocht gaan, is de gezamenlijke aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan de som van de declaraties over een periode van 6 maanden voorafgaande aan het moment waarop de aansprakelijkheid van Van Roosmalen is komen vast te staan.

Bij het inschakelen van derden zal Van Roosmalen steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Van Roosmalen is echter niet aansprakelijk voor eventuele toerekenbare tekortkomingen van deze derden.

Alle aanspraken van opdrachtgevers vervallen indien deze niet binnen 6 maanden na het bekend worden, althans het bekend hadden kunnen zijn, met het tekortschieten van Van Roosmalen, door de opdrachtgever aan Van Roosmalen schriftelijk worden bevestigd, onder opgave van redenen.

 1. Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever het honorarium, vermeerderd met kantoorkosten, verschotten en omzetbelasting verschuldigd.

Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht.

Van Roosmalen is steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht of tussentijdse declaraties.

In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtsbijstand geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoeging door de Raad voor Rechtsbijstand voor rekening van de opdrachtgever komen.

Betaling van declaraties van Van Roosmalen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd.

Alleen betaling door overmaking op een ten name van Van Roosmalen gestelde bankrekening dan wel betaling in contanten (tot het op het moment van betaling in de advocatuur terzake algemeen aanvaarde maximum) tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de betaling door cliënt.

Indien Van Roosmalen invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen de buitengerechtelijke kosten vallende op die vordering – zijnde 15% van het openstaande saldo met een minimum van € 200,00 ten laste van de opdrachtgever.

 1. Op de rechtsverhouding tussen Van Roosmalen en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement Assen, voorzover dit rechtens is toegestaan.
 2. Niet alleen Van Roosmalen, maar ook alle personen, die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde zal gelden voor voormalige medewerkers, met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij niet meer in dienst zijn van of werkzaam bij Van Roosmalen.

Deze algemene voorwaarden zullen uitdrukkelijk ook van toepassing zijn op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgever.

Eventuele algemene voorwaarden van de zijde van opdrachtgever zijn op de opdracht niet van toepassing.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVOCATENKANTOOR VAN DER LUBBE 

 1. Advocatenkantoor Van der Lubbe is een eenmanszaak (hierna te noemen: ‘de eenmanszaak’) naar Nederlands recht. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door medewerkers van de eenmanszaak en op alle rechtsverhoudingen van de eenmanszaak met derden.

Mr R.A.M. van der Lubbe is lid van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA).

 1. Iedere aansprakelijkheid van de eenmanszaak is beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheids- verzekering aanspraak bestaat, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor de eenmanszaak aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of bedragen, waarop de door de eenmanszaak afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat de eenmanszaak in verband met die verzekering draagt.
 1. In het geval de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar, ongeacht de reden daarvan, niet tot uitkering over mocht gaan, is de gezamenlijke aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan de som van de declaraties over een periode van 6 maanden voorafgaande aan het moment waarop de aansprakelijkheid van de eenmanszaak is komen vast te staan.
 1. Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van de eenmanzaak, vrijwaart de cliënt de eenmanszaak voor en tegen alle vorderingen, aanspraken en rechtsvorderingen, alsmede de schade, kosten en uitgaven die de eenmanszaak lijdt of maakt in verband met een dergelijke (rechts-) vordering en/of aanspraak, die een derde op enig moment op de eenmanszaak mocht hebben of jegens het kantoor mocht instellen en die direct of indirect voortvloeien uit, of verband houden met, de werkzaamheden of diensten verricht of te verrichten door de eenmanszaak, voor de cliënt, en/of die anderszins verband houden met de opdracht van de cliënt aan de eenmanszaak.
 1. De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de cliënt verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 1. De eenmanszaak zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk van te voren overleggen met de opdrachtgever. De inschakeling van derden geschiedt steeds voor rekening van de cliënt. Door de eenmanszaak ten behoeve van de cliënt betaalde onkosten en kosten van derden zullen gespecificeerd in rekening worden gebracht.
 1. De eenmanszaak is nimmer aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor door de eenmanszaak ten behoeve van de opdrachtgever ingeschakelde derden te verrichten werkzaamheden. De eenmanszaak is bevoegd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 1. Alle aanspraken van opdrachtgevers vervallen indien deze niet binnen 6 maanden na het bekend worden, althans het bekend hadden kunnen zijn, met het tekortschieten van de eenmanszaak, door de opdrachtgever aan de eenmanszaak schriftelijk worden bevestigd, onder opgave van redenen.
 1. De cliënt is aan de eenmanszaak een honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van het aantal bestede uren, vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief. Het uurtarief wordt jaarlijks door de eenmanszaak vastgesteld. Daarnaast is de cliënt aan de eenmanszaak verschuldigd 7 % van het honorarium aan vaste kantoorkosten (waaronder te verstaan de kosten van telefoon, fax, fotokopieën en porti), de verschotten die door de eenmanszaak ten behoeve van de cliënt worden betaald. Over alle verschuldigde bedragen dient de cliënt de verschuldigde belasting te betalen tegen het geldende tarief.
 1. In beginsel wordt ten behoeve van alle werkzaamheden en onkosten een voorschotnota of maandelijks tussentijdse declaraties in rekening gebracht. De voorschotnota’s worden met de einddeclaratie verrekend.
 1. De declaraties dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden betaald. Bij gebreke van tijdige betaling heeft de eenmanszaak het recht de wettelijke rente over het onbetaalde bedrag, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten (zijnde 15% van het openstaande saldo met een minimum van € 200,00), in rekening te brengen, vanaf de 15e dag na de factuurdatum. Bovendien is de eenmanszaak gerechtigd om, indien de cliënt zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt de werkzaamheden op te schorten of te staken.
 1. Geschillen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, waaronder niet betaalde declaraties, zullen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur.
 1. De rechtsverhouding tussen cliënt en de eenmanszaak, of andere derde is onderworpen aan het Nederlandse recht. De uit die rechtsverhouding voortvloeiende geschillen zullen, voor zover de Geschillencommissie Advocatuur zich niet bevoegd acht, uitsluitend worden onderworpen aan en beslist door de bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Nederland, locatie Assen, voorzover dit rechtens is toegestaan.
 1. Eventuele algemene voorwaarden van de zijde van opdrachtgever zijn op de opdracht niet van toepassing.