Privacyverklaring

Van Roosmalen Van der Lubbe advocaten verzamelt, verwerkt en deelt in verband met de dienstverlening bepaalde persoonsgegevens.

Welke gegevens

Om de werkzaamheden – naar behoren – uit te voeren, is het noodzakelijk om van cliënten te kunnen beschikken over verschillende persoonsgegevens, doorgaans zijn dat: naam, voornamen, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres en BSN-nummer en zo nu en dan ook een aantal van deze gegevens van een op het zelfde adres wonende partner.
Deze gegevens worden alleen met medeweten en toestemming van de cliënt verzameld met als enig en uitsluitend doel om de belangen van cliënten zo goed mogelijk te kunnen behartigen. Soms is de gegevensverwerking noodzakelijk vanuit een van overheidswege opgelegde wettelijke verplichting.
Welke gegevens in een specifieke zaak worden verwerkt, is afhankelijk van het soort zaak en het rechtsgebied waarop de zaak betrekking heeft.
De gegevens die verwerkt worden, zijn ofwel direct afkomstig van de cliënten zelf, ofwel verkregen via instanties als de Rechtspraak, de Raad voor Rechtsbijstand, of de Raad voor de Kinderbescherming.

Wat gebeurt er met deze gegevens

De persoonsgegevens waarover beschikt wordt, worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de door de cliënt aan ons verstrekte opdracht, dan wel – indien sprake is van een ambtshalve verstrekte opdracht – ten behoeve van de behartiging van een gerechtvaardigd belang in het kader van een gerechtelijke procedure. Dit maakt het mogelijk om contact te onderhouden met een cliënt, gerechtelijke procedures te voeren en verzoeken om gefinancierde rechtsbijstand in te dienen. Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden, zoals bijvoorbeeld reclame, gebruikt.
De persoonlijke gegevens worden uiteraard vertrouwelijk verwerkt en beveiligd bewaard in de (digitale) administratie.

Met wie worden gegevens uitgewisseld

Gegevens worden alleen en uitsluitend met andere(n) instanties gedeeld wanneer dat voor de uitvoering van de opdracht en/of de behartiging van de belangen van de cliënt noodzakelijk is of wanneer aan een wettelijke verplichting moet worden voldaan. Gegevens kunnen worden gedeeld met het Openbaar Ministerie, de Rechtspraak, Raad voor Rechtsbijstand, een wederpartij in een zaak en/of andere professionele hulp- dan wel dienstverleners die een rol spelen bij de afhandeling van een zaak. Het delen van gegevens geschiedt uitsluitend met medeweten en instemming van de cliënt.

Uw gegevens en uw rechten

Ten aanzien van de door ons verwerkte gegevens komen aan de cliënt bepaalde rechten toe. Wanneer een cliënt zich op een van deze rechten wilt beroepen, geschiedt dat bij voorkeur schriftelijk, per brief of e-mail.

Recht op inzage:

een cliënt kan vragen welke gegevens wij verwerken en deze inzien. Daarbij hoort ook – desgewenst – uitleg over het waarom van het opslaan van de gegevens, met welke instanties welke gegevens worden gedeeld en hoe lang de gegevens worden bewaard.

Recht op correctie:

een cliënt kan vragen onjuiste of onvolledige gegevens aan te passen; deze correcties worden vervolgens – voorzover aan de orde – doorgegeven aan de instanties waarmee de gegevens zijn gedeeld.

Recht op verwijdering en/of overdracht:

Wanneer persoonsgegevens niet meer nodig zijn of een cliënt het verwerken daarvan niet -langer – toestaat, kan het verzoek worden gedaan de gegevens te verwijderen of over te dragen. Dat kan tot gevolg hebben dat het kantoor een cliënt niet langer kan bijstaan. Ten aanzien van sommige gegevens geldt evenwel een bepaalde wettelijke bewaartermijn. Aan een verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens wordt niet voldaan, wanneer er sprake is van een dergelijke van overheidswege opgelegde bewaartermijn dan wel wanneer sprake is van een rechtsvordering.
Wanneer persoonsgegevens worden verwijderd, wordt dit doorgegeven aan de instanties met wie de gegevens zijn gedeeld.
Op verzoek van een cliënt worden de beschikbare digitale persoonsgegevens aan de cliënt zelf of een door deze aangewezen dienstverlener of instantie overgedragen.

Bezwaar

Wanneer een cliënt het niet (langer) eens is met de verwerking van persoonsgegevens, dan kan de – eerder verleende – toestemming worden ingetrokken. De gegevens worden dan niet langer gebruikt en verwijderd, tenzij er zwaarwegende belangen zijn om de gegevens wel te gebruiken en/of te (blijven) bewaren.
Wanneer het gaat om persoonsgegevens die zonder toestemming van de cliënt op grond van een gerechtvaardigd belang zijn of worden verwerkt, bestaat de mogelijkheid bezwaar te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Bewaren van gegevens

Persoonsgegevens worden zo kort mogelijk bewaard, maar zo lang als noodzakelijk is voor de afhandeling van de zaak en voorts zolang de wettelijke bewaartermijn geldt. Gearchiveerde dossiers – waarin de persoonsgegevens zijn verwerkt – worden vijf jaren bewaard. Een enkele keer moeten – in het bijzonder fiscale – gegevens langer worden bewaard, het gaat dan om bij wettelijk voorschrift vastgelegde termijnen. Ook indien er sprake is van een geschil of rechtsvordering kunnen gegevens langer dan vijf jaren worden bewaard, waarbij als maximum 20 jaren geldt.